item4a
item1b
item2a1a1
Adresgegevens, mail
Contact...
item1a1

1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten huurovereenkomsten tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.

2 - Het is de huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder: veranderingen of wijzigingen in het gehuurde aan te brengen.
Het gehuurde op een andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarvoor dit kennelijk dient.
Reclame of andere teksten aan te brengen op het gehuurde.
het gehuurde op welke grond ook aan derde in gebruik af te staan.
De huurder is gehouden al datgene te doen of na te laten wat een goed huurder behoort te doen of na te laten.

3 - De huurder is verplicht:
Bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat van onderhoud bedrijfsklaar en zonder gebreken aan de verhuurder af te geven.

De oplegger elke 3 maanden of na 30.000 km aan te bieden bij een van de depots voor controle en klein onderhoud of bij een erkende garage voor eigen rekening.

Het gehuurde voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het APK keuringsbewijs aan te bieden bij een van de depots voor groot onderhoud, indien de huurder hierbij in gebreke blijft zijn alle hieraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

4 - Alle kosten van reparatie en herstel van schade of gebreken van het gehuurde die te maken hebben met ondeskundig gebruik van het gehuurde, zijn voor rekening van de huurder tenzij deze bewijst dat die schade of gebreken het gevolg zijn van normale slijtage dan wel aan de verhuurder kunnen worden verweten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan opdracht te geven tot reparatie of herstel. Huurder is verplicht eventuele schade onmiddellijk aan verhuurder te melden.

5 - Huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van eventueel noodzakelijke vergunningen en naleving van wettelijke voorschriften terzake van het gebruik van het gehuurde. Alle kosten, waaronder begrepen belastingen in- en uitvoerrechten, registratiekosten welke uit het gebruik van het gehuurde of het vervoer daarmee voortvloeien zijn voor rekening van de huurder.

6 - De huurder is aansprakelijk voor en zal aan verhuurder vergoeden alle schades, inclusief bedrijfsschade, welke ontstaat door de beschadiging van het gehuurde alsmede door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de huurder van zijn verplichtingen, ongeacht of deze schade kan worden toegerekend aan de huurder, de personen die in zijn dienst zijn, derden of overmacht.

7 - De verhuurder is steeds bevoegd om zich op de hoogte te (doen) stellen van de staat waarin het gehuurde zich bevindt en is gerechtigd daartoe eigendommen van de huurder te (doen) betreden.

8 - De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met de huurder zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de huurder enige uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of dreigende tekortkomingen, een en ander onverminderd het recht van de verhuurder schade te vorderen. In het geval van ontbinding is de verhuurder gerechtigd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en zich het bezit van het gehuurde te verschaffen op de wijze die de verhuurder goeddunkt. Huurder is alsdan verplicht ogenblikkelijk het gehuurde aan de verhuurder ter beschikking te stellen.

9 - De verhuurder zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies van of schade aan zaken, die tijdens de huurovereenkomst door de huurder zijn achter gelaten in het gehuurde dan wel daarmee zijn vervoerd.

10 - Gedurende de duur van de overeenkomst geldt dat de huurder verplicht is een verzekering afgesloten te houden, die voorziet in een uitkering ingeval van schade aan het gehuurde en die voorts de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden dekt.
De huurder is gehouden op eerste verzoek van de verhuurder de overeenkomstige polis(sen) over te leggen.

11 - Al het ingevolge de huurovereenkomst verschuldigde zal door de huurder binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur van de verhuurder zonder enig recht op korting of schuldvergelijking worden voldaan. De huurder verleent door ondertekening van de overeenkomst tot wederopzegging machtiging aan de verhuurder om van zijn bankrekening tevens op de vervaldag het uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde over te schrijven en hij zal daartoe van een voldoende saldo op zijn rekening zorgdragen. In geval van intrekking van de verleende machtiging, alsmede in geval van niet-betaling door een onvoldoende saldo, zal de huurder in gebreke zijn door het enkele verloop van de hiervoor gestelde termijn van veertien dagen. Bij niet-tijdige betaling zal de huurder vanaf de vervaldag een rente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand. Bij niet-tijdige betaling zal de huurder tevens verschuldigd zijn het bedrag van alle kosten zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning ven het door hem verschuldigde en de rente daarover. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde.

12 - Alle geschillen, welke uit deze overeenkomt vloeien, zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement Assen of de bevoegde kantonrechter aldaar.

13 - Derdenbeding
a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van dit Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden ) verpand aan een derde. tot zekerheid van de betaling van al het geen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het Object op eerste verzoek aan derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enige retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
d. Partijen sluiten de toepasselijkheld van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen

item2
Bekijk ons uitgebreide
Park...
item2a1a
Op gehuurd materiaal
Reclame...
item2b
Wij hebben materiaal
Verkoop...
item2a1
Terug naar de
Home
Voorwaarden
0900-2020292

Sinds 1997 begeven wij ons op het terrein van de verhuur van wegtransportmiddelen voor de transportbranche. Inmiddels hebben wij ons een vaste plaats binnen de verhuurbranche in het noorden verworven!

Home voorwaarden
MACANELLEYLOGOLOS1
www.macanelley.nl
ATL
item2a1a1 Adresgegevens, mail item2 Bekijk ons uitgebreide item2a1a Op gehuurd materiaal item2b Wij hebben materiaal Verkoop... item2a1 Terug naar de